توسط admin می 1, 2020

مقررات قانونی مربوط به عملیات آتشکاری

1- استفاده از یک نفر کمک آتشبار در معادن زغال و زیرزمینی الزامی است.

2- حمل موادناریه به محلی که کارگران هنوز مشغول چالزنی هستند ممنوع است.

3- آتشبار نباید بجز وسایلیکه مسئول معدن اجازه استفاده از آن را داده است از وسایل دیگری برای انجام عملیات استفاده کند.

4- آتشباری باید طبق طرح مصوب مورد تأیید مسئول معدن انجام گیرد . این طرح بایدشامل نقشه قرارگیری چال ها در جبهه کار ،نوع موادمنفجره و چاشنی ،عمق،شیب و مقدار مواد منفجره و طریقه خرجگذاری هر چال ،شماره تأخیر چاشنی ها یا ترتیب انفجار چال ها، طریقه بستن مدار در چاشنی های الکتریکی و سایر مشخصات موردنیاز برای آتشباری باشد.

5- عملیات باید با نظارت مسئول ایمنی انجام گیرد.

6- چنانچه دو جبهه کاربه فاصله کمتر از 10 متر از یکدیگر قرارگرفته باشند، آتشباری هم زمان آن دو جبهه کار ممنوع است.

7- خالی کردن چال خرجگذاری شده به هرعلت ممنوع است.

8- درچال های عمیق معادن روباز ،خرجگذاری را می توان با استفاده از فتیله انفجاری یا چاشنی اضافی به طور منقطع انجام داد.

9- زمان ومحل عملیات آتشباری باید با اطلاع مسئول معدن و مسئول ایمنی باشد.

10- درمعادن زیرزمینی حداقل فاصله اشخاص تامحل عملیات  وفاصله پناهگاه تا محل انفجار 80 متر است.

11- درمعادن زیر زمینی در صورت نبودن پناهگاه فاصله آتشبار از محل تونل های مستقیم باید 200 متر باشد.

12- کلیه چال های خرجگذاری شده باید دریک نوبت منفجر شوند.

13- حفر چال جدید درته چال قبلی ممنوع است . استادکار موظف است این قبیل چال ها را با یک قطعه چوب مسدود کند.

14- در زمان اتصال چاشنی ها به یکدیگر ،تا شعاع 30 متری از محل نباید از رادیو ،وسایل ترانزیستوری و کلیه وسایل پخش امواج الکتریکی استفاده شود.

15- استفاده ازبرق شبکه معدن برای انفجار چاشنی ممنوع است.

16- استفاده ازفتیله معمولی و فتیله انفجاری در معادنی که در آنها گاز زغال یا گرد زغال وجوددارد ممنوع است.

17- آتشباری باید با چاشنی الکتریکی ایمن صورت گیرد . همچنین دراین معادن استفاده ازچاشنی تأخیری معمولی درکارگاه های استخراج ممنوع است.

18- کابل هدایت برق برای آتشباریباید دارای روپوش عایق باشد.