skip to Main Content
021-66901431 Info@madan-negar.com

جناب آقای ایرج پیروز
آدرس ایمیل: iradjpiruz@yahoo.com
علاقمندی و زمینه فعالیت: اکتشافات ژئوفیزیکی )ژئوالکتریک و لرزه نگاری– ( زلزله شناسی
تحصیلات:
فوق لیسانس: لرزه نگاری( ژئوفیزیک ) از دانشگاه کلاستهال آلمان- 1971
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر تغییرات سویپ های (Sweeps) همبستگی بر روی نتایج
همبستگی حاصله از روش وایبرو سایز (1971)
دکتری: ژئوفیزیک (لرزه نگاری) از دانشگاه کلاستهال آلمان- 1975
عنوان پایان نامه دکتری: روش های فیلتر و آنالیز در لرزه نگاری انکساری دریایی1975
فرصت مطالعاتی: دانشگاه کیل آلمان در زمینه پیش بینی زمین لرزه
سوابق کاری:
1. عضو هیات علمی و رئیس مدرسه عالی معدن شاهرود (دانشگاه صنعتی شاهرود) از اسفند 1357 لغایت
بهمن 1365
2. مجری طرح های عمرانی(احداث خوابگاه های دانشجویی ، سا لن غذا خوری دانشجویان، کلاس ها و
کارگاه های آموزشی و همچنین احداث 29 واحد مسکونی برای اساتید و… ) مدرسه عالی معدن شاهرود
3. مجری طرح احداث تونل آموزشی دهملا
4. عضو هیئات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از بهمن 1365 لغایت بهمن 1386
5. همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد شاهرود ) از سال 1366 لغایت 1375 در تدریس دروس ژئوفیزیک
و دروس وابسته به آن
6. عضو شورای دانشگاه صنعتی شاهرود از تاریخ 26/01/1386 به مدت دو سال
7. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی شاهرود از تاریخ 01/03/1381 به مدت دوسال
8. عضو هیات تحریریه مجله علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود
9. نماینده تحصیلات تکمیلی در هیات داوران ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان رشته
ژئوفیزیک
10. عضو هیات مدیره و مدیر پژوهش شرکت معدن نگار نوین
11. همکاری با دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان عضو هیئات علمی بازنشسته ( از بهمن 1386 تا کنون)

Back To Top