توسط admin می 1, 2020

مقررات آتشکاری الکتریکی

1-        استعمال چاشنی الکتریکی تا شعاع 2 کیلومتری ایستگاه های رادیو یا تلویزیون ممنوع است و در محل هایی که از وسایل مخابراتی سیار با بردکم استفاده می شود این ممنوعیت تا شعاع 40 متر کافی است.

2-        در محل هایی که استعمال چاشنی الکتریکی به علت نزدیک بودن به دستگاه های فرستنده یا در مواقع امکان بروز صاعقه خطرناک است باید از چاشنی معمولی و فتیله اطمینان یا فتیله انفجاری استفاده کرد.

3-        قبل از قرار دادن چاشنی الکتریکی در دینامیت، باید شدت جریان های ولگرد در مسیر انفجار به وسیله دستگاه مخصوص اندازه گیری شود و چنانچه این شدت از 60 میلی آمپر زیادتر باشد، باید منبع جریان ولگرد رامشخص ساخت تا نسبت به رفع و یا کاهش آن اقدام کرد و آنگاه چاشنی گذاری را انجام داد.

4-         برای اندازه گیری جریان های ولگرد دو قطب دستگاه جریان سنج را در دو محل مرطوب نزدیک جبهه کار به زمین متصل کرده و میزان جریان را قرائت می­کنند .

5-        برای اینکه ماده منفجره بهتر عمل کند باید لول چاشنی دار طوری قرار گیرد که ته چاشنی به سمت قسم اعظم خرج باشد. بنابراین اگر ابتدا لول چاشنی دار در چال قرارداده می شود باید ته چاشنی به سمت دهانه چال باشد و اگر بعد از همه لول ها قرار گیردباید ته چاشنی به سمت ته چال باشد.

6-        برای آزمایش قدرت دستگاه آتش کن باید از رئوستای مخصوص استفاده شود .

7-        اگر قسمت باز مدار انفجار به ترتیبی با زمین تماس پیدا کند، ممکن است باعث اتلاف جریان برق شود . در این حالت به علت نرسیدن جریان کافی به چاشنی ها یا واسط مدار، این چاشنی ها منفجر               نمی شوند.

8-         برای جلوگیری از تأثیر پلاریزاسیون باید جای سیم های اهم متر را با یکدیگر تعویض و آزمایش را تکرار کرد.

هرگاه متوسط دو قرائت بیش از 10000 اهم باشد مدار سالم است .